Algemene verkoopvoorwaarden

1. Toepassingsgebieden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstenovereenkomsten die worden gesloten tussen de opdrachtgever en de bvba D. BELMANS, hierna Belmans Recycling genoemd, met maatschappelijke zetel te B-3090 Overijse, Hoelaartsesteenweg 76.

 

Belmans Recycling staat geen enkele afwijking van de algemene verkoopvoorwaarden toe zonder dat het bedrijf die bevestigt.

 

De verkoper/dienstverlener aanvaardt bestellingen uitsluitend door ze zelf schriftelijk aan de klant te bevestigen.

 

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, erkent de klant dat hij een exemplaar van deze algemene verkoopvoorwaarden voor de dienstverlening heeft ontvangen.

2. Prijs, betaling en wederkerigheid

Tenzij anders overeengekomen, dienen onze prijzen exclusief btw te worden begrepen.

 

De verkoopprijs is de prijs die wordt aangegeven op de eventuele prijslijsten die gelden op de dag waarop de dienstenovereenkomst wordt gesloten. Bijgevolg wordt het tarief aangepast als tijdens de werken de materialen niet overeenstemmen met de materialen vermeld in de overeenkomst.

 

Tenzij anders overeengekomen, dienen al onze facturen contant en zonder korting in euro te worden betaald. De bankgegevens staan op de uitdrukkelijk verschuldigde facturen.

 

Wanneer de opdracht gezamenlijk wordt toevertrouwd, zijn de opdrachtgevers solidair verplicht om het totale gefactureerde bedrag te betalen.

 

De klant moet eventuele klachten over de factuur binnen de 15 dagen na de ontvangst melden aan de dienstverlener. Gebeurt dat niet binnen die termijn, dan wordt met de klacht geen rekening meer gehouden.

 

Als een factuur op de vervaldag niet betaald is, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 12% verschuldigd.

 

Elke factuur die op haar vervaldatum onbetaald blijft, leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de toepassing van een forfaitaire vergoeding voor een totaalbedrag van 12% van de hoofdsom, interesten en kosten, met een minimumbedrag van € 150.

 

Als in het kader van de uitvoering van de overeenkomst de dienstverlener sommen aan een niet-professionele klant verschuldigd is, dan kan die klant onder dezelfde voorwaarden de betaling van nalatigheidsinteresten en een forfaitaire vergoeding eisen.

3. Wijziging van het onderwerp van de overeenkomst

De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht of het project te wijzigen, om meerwerken op te leggen en/of een herziening van de reeds uitgevoerde werken te eisen.

 

Belmans Recycling zal elke vraag van de opdrachtgever om een wijziging, meerwerken of een herziening onderzoeken. Het bedrijf zal binnen een redelijke termijn aan de opdrachtgever een kostenraming voor de prestaties communiceren, alsook hun invloed op de afgesproken uitvoeringstermijnen.

 

Als Belmans Recycling de wijziging en/of gevraagde uitbreiding van de opdracht niet zou uitvoeren, vergoedt de opdrachtgever de voltooide werken voor de beoordeling van de prestaties en de geschatte invloed van de wijziging en/of de gevraagde uitbreiding op de planning.

 

De opdrachtgever moet elke prestatie vergoeden die, om welke reden dan ook, voortvloeit uit wijzigingen en/of uitbreidingen van de opdracht of het project, met inbegrip van het uitwerken van bijkomende of gewijzigde plannen en documenten.

 

Belmans Recycling heeft het recht om een wijziging van de opdracht te weigeren als die niet redelijk of legitiem is of als die prestaties of taken impliceert die professioneel onaanvaardbaar zijn.

4. Overmacht

De partij die zich op overmacht beroept, moet dat onmiddellijk schriftelijk aan de andere partij meedelen, tenzij de overmacht dat belet.

 

Zo’n mededeling bevat een korte beschrijving van de overmacht en een schatting van de verwachte vertraging.

 

Zodra de overmachtsituatie verdwijnt, verwittigt de betrokken partij opnieuw schriftelijk de andere partij.

 

Als de overmachtsituatie gedurende een periode van meer dan 30 kalenderdagen na de schriftelijke mededeling voortduurt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden. De ene partij meldt de ontbinding van de overeenkomst schriftelijk aan de andere partij.

5. Vertrouwelijkheid

Tenzij een wettelijke bepaling, een voorschrift of een andere (professionele) regel hen daartoe verplicht om die informatie openbaar te maken, dienen Belmans Recycling, de opdrachtgever en hun medewerkers alle vertrouwelijke informatie die ze over elkaar ontvangen, voor derden geheim te houden.

 

Behoudens het schriftelijke akkoord van de betrokken partij is geen van beide partijen gemachtigd om de vertrouwelijke informatie die ze verkrijgt, te gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor ze verkregen zijn. Belmans Recycling en de opdrachtgever zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Ze communiceren aan derden geen enkele informatie noch technisch geheim, noch enig resultaat van studies, tests en onderzoek waarvan zij kennis hadden voor de uitvoering van de opdracht, zonder de schriftelijke toelating van een van beide partijen. Wanneer Belmans Recycling uitgevoerde werken tegenover (potentiële) klanten vermeldt, wordt dat niet als een inbreuk tegen de verplichting tot vertrouwelijkheid gezien.

6. Wijziging en opschorting van de opdracht

De opdrachtgever heeft het recht om de uitvoering van de opdracht volledig of deels op te schorten via een aangetekend schrijven gericht aan Belmans Recycling. Als de opdrachtgever schriftelijk de herneming van de opdracht vraagt na meer dan 30 dagen, dan heeft Belmans Recycling de keuze om:

 

  • de opdracht te hervatten;
  • de herneming te weigeren en de (gedeeltelijke) opdracht als beëindigd te beschouwen zonder die keuze te moeten rechtvaardigen of enige schadevergoeding of interesten aan de opdrachtgever verschuldigd te zijn.

Als Belmans Recycling ervoor kiest om de opdracht te hervatten, moet de opdrachtgever hem een forfaitaire vergoeding betalen van 5% van het totaal excl. btw van de overeengekomen erelonen, met een minimum van € 2.500, als vergoeding voor de extra organisatorische inspanningen die de opschorting bij Belmans Recycling heeft veroorzaakt.

 

Naast die forfaitaire vergoeding heeft Belmans Recycling het recht om zijn erelonen te herzien op basis van de geldende marktprijzen en de loonindexeringen van de werknemers die intussen hebben plaatsgevonden.

 

De eventuele aanpassingen die voor een geleverde en goedgekeurde studie of voor delen daarvan nodig zijn, vormen bijkomende prestaties. Ze worden als een wijziging van de reeds verrichte prestaties beschouwd en geven bijgevolg recht op een bijkomende vergoeding en een verlenging van de termijn.

 

Als de partijen niet overeenkomen wat betreft de herziening van de erelonen of als Belmans Recycling weigert om de opdracht te hervatten, dan wordt die als beëindigd beschouwd, conform het desbetreffende artikel hieronder.

7. Verzekeringen en aansprakelijkheid

Overeenkomstig de geldende wetgeving op het vlak van aansprakelijkheid heeft Belmans Recycling alle verzekeringen met betrekking tot zijn activiteit afgesloten, en dat zowel op het vlak van human resources als voor het materieel voor de opdrachten die aan het bedrijf worden toevertrouwd. Niettemin moet de opdrachtgever ervoor zorgen dat de werf waar Belmans Recycling de opdracht moet uitvoeren, helemaal veilig is en dat een veiligheidsplan is geïmplementeerd.

 

Belmans Recycling kan eenzijdig een opdracht weigeren als de veiligheidsomstandigheden niet optimaal zijn. De verplaatsings- en organisatiekosten zijn dan ten laste van de opdrachtgever. Alle materieel dat op een privéwerf van de opdrachtgever wordt geplaatst en dat wordt beschadigd of gevandaliseerd, wordt aan de opdrachtgever aangerekend. De opdrachtgever vult een schadeclaim in die hij aan zijn verzekeringsmaatschappij doorgeeft en die voor de schadeloosstelling kan dienen.

8. Algemeen

De nietigheid of niet-toepasbaarheid van een van de clausules van deze algemene voorwaarden tast geenszins de geldigheid of toepasbaarheid van de andere clausules aan.

 

In voorkomend geval verbinden de partijen zich ertoe om de nietige of niet-toepasbare clausule te vervangen door een geldige clausule die vanuit economisch perspectief zo dicht mogelijk bij de nietige of niet-toepasbare clausule staat.

 

Het feit dat de dienstverlener zich op een bepaald moment niet beroept op deze algemene verkoopvoorwaarden, mag niet worden geïnterpreteerd als het afzien van een later gebruik ervan.

 

Alle communicatie en mededelingen tussen de partijen worden geldig uitgevoerd via een aangetekend schrijven, fax, e-mail met ontvangstbevestiging, voor de verkoper naar diens maatschappelijke zetel en voor de koper naar diens maatschappelijke zetel of domicilie.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

 

Elk geschil met betrekking tot de vorming, uitvoering of interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden en tot alle overeenkomsten waarop ze van toepassing zijn, en dat niet in der minne kan worden opgelost, valt onder de exclusieve bevoegdheid van het rechtsgebied van de rechtbank van Brussel.

Scroll naar top